[sonar-dev] Question about the History Table widget

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sonar-dev] Question about the History Table widget

Tromp, AHMJ (Ad)
Question about the History Table widget

Dear Sonar team,

I have a question about the History Table (in Sonar 3.1.1). I have created 3 major violations in my Java code. And I can see them in my dashboard after a new Sonar build:

I have configured email notification and I got a correct email: 3 new violations introduced since 2012-08-09

In the History Table widget I see the following data:

Major violations numbers are correct, but why no NEW Major violations? Do I have to configure something? Is it working as designed? Or maybe a bug?

Thank you and best regards,

Ad Tromp
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617